Dark? Switch Mode
Monsters (2022)
7.3
Status Ongoing
Type Manhwa
Released 2022
Author Arrangot HiGround [Add, ]Odok [Add, ]
Artist Jjangdol
Serialization KakaoPage (Kakao)Kakao Webtoon (Daum)
Posted By
Posted On
Updated On
Views ?

Monsters (2022)

Global Invasion: I Was Hunted by the Demons and Became a God, Monsters (2022), 全球侵袭:我被魔族猎杀成神, 妖怪, 요괴

Synopsis Monsters (2022)

เลือดของสัตว์ประหลาดในเส้นเลือดของเขาระเบิดเมื่อเขาฟื้นจากความตาย! สัตว์ประหลาดที่มีเพียงในเทพนิยายปรากฏขึ้นกลางเมืองในศตวรรษที่ 21 ทำลายอาคารและทำร้ายมนุษย์ กลุ่มมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษต่อพวกเขา! เรื่องราวของ Naro เด็กชายที่ถูกขับไล่ที่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาด

Chapter Monsters (2022)

Comment

ใส่ความเห็น